Wellinga Koffiesystemen
Winkelmandje 0 producten | € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelmandje
Verder winkelen Verder winkelen
Winkelmandje Winkelmandje

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor 'Koffie'

1. Servicewerkzaamheden
1.1 Onder de door Wellinga of door Wellinga aangewezen derde te verrichten servicewerkzaamheden wordt verstaan:
a. het opheffen van de door cliënt gemelde storingen in de apparatuur en het verrichten van de daarbij noodzakelijk gebleken reparaties en de noodzakelijk gebleken vervanging van onderdelen;
b. het door vakkundig personeel van Wellinga of door Wellinga aangewezen derde ter plaatse controleren, af- en/of nastellen, en schoonhouden van de apparatuur zoals gespecificeerd in de ASL- overeenkomst;

2. Tijden
2.1. De servicewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de bij Wellinga geldende werkdagen gedurende de bij Wellinga gebruikelijke werktijden.
2.2. Onder gebruikelijke werktijden dient te worden verstaan: van 8.30 des morgens tot 17.00 uur des avonds.

3. Storingsmelding en responsetijd
3.1. Cliënt zal optredende storingen in de apparatuur direct aan Wellinga melden, onder opgave van de geconstateerde problemen en het juiste type- en serienummer van de apparatuur.
3.2. Indien het niet mogelijk is een storing op te lossen door middel van het telefonisch verstrekken van instructies en aanwijzingen, zal Wellinga zo spoedig mogelijk ter plaatse komen en een aanvang maken met de servicewerkzaamheden. Wellinga streeft ernaar binnen 8 uren na ontvangst van de storingsmelding op het adres waar de apparatuur zich bevindt, aanwezig te zijn en een aanvang met de werkzaamheden te maken.  

4. Looptijd
De overeenkomst zal op het einde van de lopende termijn telkens stilzwijgend worden verlengd met een termijn van één jaar, tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van de lopende termijn aan de andere partij middels aangetekend schrijven heeft medegedeeld de overeenkomst per het einde van de lopende termijn te willen beëindigen.

5. Vergoedingen
5.1. De tussen partijen overeengekomen prijs heeft betrekking op het gedurende de looptijd van de ASL-overeenkomst door Wellinga of daar Wellinga aangewezen derde verrichten van de servicewerkzaamheden zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden.
5.2. Werkzaamheden verricht door Wellinga of door Wellinga aangewezen derde die niet behoren tot de in artikel 1 omschreven werkzaamheden, zullen aan cliënt in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van Wellinga.
5.3. Indien de servicewerkzaamheden op verzoek van cliënt buiten de werktijden als genoemd in artikel 2 worden verricht, zullen de extra kosten van die werkzaamheden aan cliënt in rekening worden gebracht op basis van de dan geldende tarieven van Wellinga.
5.4. Indien door toedoen of nalaten van cliënt onderhoudspersoneel en/of door Wellinga aangewezen derden niet op het afgesproken tijdstip met de werkzaamheden kan of kunnen beginnen, zullen de extra kosten welke daaraan zijn verbonden, aan cliënt in rekening worden gebracht op basis van de dan geldende tarieven van Wellinga.

6. Bijzondere bepalingen prijzen en facturering
6.1. Het aantal verbruikte koppen koffie wordt vastgesteld aan de hand en op basis van de tellerstanden. Cliënt zal aan Wellinga maandelijks voor de 8ste dag na afloop van de periode als bedoeld in artikel 3 van de ASL-overeenkomst, overeenkomstig de aanwijzingen van Wellinga, opgave doen van de tellerstanden op de laatste dag van de voorafgaande periode. Indien cliënt deze opgave niet of niet tijdig aan Wellinga doet, dan heeft Wellinga het recht cliënt een geschat aantal koppen koffie in rekening te brengen. Verrekening met het werkelijk aantal kopieën zal in de daarop volgende periode plaatsvinden indien cliënt dan opgave heeft gedaan aan Wellinga.
6.2.Wellinga zal periodiek aan cliënt in rekening brengen de vaste prijs per periode van 3 maanden zoals bedoeld in artikel 3 van de ASL-overeenkomst, alsmede voorzover het aantal verbruikte koppen koffie per periode heeft overschreden, de prijs per kop koffie maal het aantal verbruikte koppen koffie.

7. Betaling, prijzen en facturering
7.1. Wellinga zal aan cliënt factureren zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.
7.2. Wellinga behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks de in de ASL-overeenkomst overeengekomen prijzen als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdelenprijzen en dergelijke, aan te passen en in voorkomend geval te verhogen overeenkomstig het dan geldende CBS-indexcijfer.
7.3. In geval van prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de ASL-overeenkomst, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop aan cliënt de prijsverhoging schriftelijk is medegedeeld.
7.4. Cliënt is niet gerechtigd door haar aan Wellinga verschuldigde bedragen te verrekenen met door haar van Wellinga te vorderen bedragen, tenzij Wellinga uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor verrekening heeft gegeven.
7.5. Hetgeen cliënt ingevolge de ASL-overeenkomst is verschuldigd, dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van cliënt terstond opeisbaar.
7.6. Cliënt is vanaf de dag van overschrijding van de betalingstermijn in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Cliënt is vanaf het tijdstip dat zij in verzuim is, een rente verschuldigd van 1% per maand over het verschuldigde bedrag.
7.7. Ten laste van cliënt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Wellinga voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de ASL-overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,-- .

8. Gebruik
8.1. Indien cliënt gegevensdragers en/of verbruiksmaterialen gebruikt, die niet door Wellinga zijn geleverd, geadviseerd, of goedgekeurd, dan wel als er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de apparatuur, één en ander ter beoordeling van Wellinga, zullen de kosten verbonden aan reparaties of het opheffen van storingen als gevolg van dit gebruik afzonderlijk worden berekend.
8.2. Cliënt zal zonder schriftelijke toestemming van Wellinga geen wijzigingen in of toevoegingen aan de apparatuur aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens Wellinga te worden uitgevoerd, terwijl  de eventueel daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van cliënt zijn.

9. Medewerking
9.1. Cliënt zal in redelijkheid al het nodige ondernemen om Wellinga of een door Wellinga aangewezen derde in de gelegenheid te stellen de servicewerkzaamheden naar behoren uit te voeren.
9.2. Gedurende de servicewerkzaamheden dient, indien Wellinga dat wenst, één ter zake kundig personeelslid van cliënt bij de werkzaamheden aanwezig te zijn.
9.3. Cliënt zal gedurende de servicewerkzaamheden op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmaterialen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel aanbrengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Wellinga is nimmer aansprakelijk voor schade aan, verlies of beschadiging van de apparatuur, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Wellinga dan wel personen waarvan Wellinga zich bij het uitvoeren van de servicewerkzaamheden bedient, behoudens voor het geval deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wellinga, haar leidinggevende ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen.
10.2. Wellinga, haar personeel en anderen door Wellinga ingeschakeld, zijn nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, in welke vorm dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, behoudens voor het geval deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wellinga, haar leidinggevende ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen.
10.3. Wellinga, haar personeel en anderen door Wellinga ingeschakeld, zijn nimmer aansprakelijk voor immateriële schade in welke vorm dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, behoudens voor het geval deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wellinga, haar leidinggevende ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen.
10.4. Wellinga, haar personeel en anderen door Wellinga ingeschakeld, zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook en hoe dan ook veroorzaakt, winstderving daaronder begrepen, behoudens voor het geval deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Wellinga, haar leidinggevende ondergeschikten of door haar ingeschakelde hulppersonen.
10.5. De aansprakelijkheid van Wellinga, haar personeel en anderen door Wellinga ingeschakeld, is in elk geval per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak beperkt tot een bedrag ten bedrage van de in de ASL overeenkomst overeengekomen prijs op jaarbasis.
10.6. Cliënt vrijwaart Wellinga tegen alle aanspraken van derden wegens schade ontstaan door, bij, tijdens of als gevolg van door Wellinga verrichte servicewerkzaamheden.

11. Overmacht
11.1. Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de ASL-overeenkomst niet van Wellinga kan worden gevergd. Wellinga zal cliënt van een dergelijke situatie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
11.2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan werkstakingen, brand en andere storingen in het bedrijf van Wellinga, alsook de situatie dat Wellinga niet aan haar verplichtingen jegens cliënt kan voldoen als gevolg van het niet leveren door leveranciers van Wellinga van de voor de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst benodigde verbruiksmaterialen en eventuele andere zaken.
11.3. Ingeval van niet nakoming zijdens Wellinga als gevolg van overmacht is cliënt niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De nakoming van de verbintenissen van Wellinga zal alsdan van rechtswege opgeschort zijn.
11.4. Indien de periode gedurende welke Wellinga niet kan nakomen als gevolg van overmacht, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en middels aangetekend schrijven te ontbinden zonder dat in dat geval partijen recht op schadevergoeding hebben.

12. Overdracht
Cliënt is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellinga zijn rechten uit hoofde van de ASL-overeenkomst over te dragen aan derden.

13. Tussentijdse ontbinding
13.1. In geval van prijsverhoging als bedoeld in artikel 8, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden per aangetekende brief binnen 30 dagen na de dag waarop aan cliënt de prijsverhoging schriftelijk is medegedeeld.
13.2.Wanneer cliënt in verzuim is met tijdige betaling, wanneer door hem een of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer door cliënt surséance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, wanneer cliënt geraakt in staat van faillissement dan wel ten gunste van hem de voorlopige of definitieve schuldsanering wordt uitgesproken, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, indien de apparatuur waarop de ASL-overeenkomst betrekking heeft, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door cliënt wordt overgedragen aan derden, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsgrijpen van één der gemelde omstandigheden, Wellinga het recht, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, de ASL-overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter door een daartoe strekkende mededeling te ontbinden en is cliënt aan Wellinga een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de in de ASL-overeenkomst overeengekomen prijs op jaarbasis, te verminderen met hetgeen ter zake reeds door cliënt is voldaan, onverminderd Wellinga's recht om van cliënt schadevergoeding te vorderen.
13.3. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft Wellinga het recht aan haar toebehorende verbruiksmaterialen onmiddellijk terug te nemen en is cliënt verplicht Wellinga daartoe de vrije toegang te verlenen tot de ruimte waarin deze materialen zich bevinden. De weghaalkosten zijn voor rekening van cliënt.
13.4. In geval van tussentijdse ontbinding van de overeenkomst zal door Wellinga de tellerstand worden opgenomen en een eindafrekening worden opgesteld inzake de nog niet verbruikte gedeelten van alsmede het aantal aantal vrije koppen kopffie als bedoeld in artikel 3 van de overeenkomst, is overschreden. De cliënt is verplicht Wellinga de vrije toegang te verlenen tot de ruimte waar de apparatuur zich bevindt en voorts verplicht Wellinga alle noodzakelijke medewerking te verlenen.

14. Toepasselijk recht
Op de ASL-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15. Bevoegde rechter
Uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Almelo zal bevoegd zijn tot kennisneming van geschillen ingevolge de ASL- overeenkomst, één en ander voor zover het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering daaraan niet in de weg staat.


  • Sitemap
  •   © 2012 - Wellinga Koffiesystemen

Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders weergegeven